Subvencije za stolariju

Kako ostvariti pravo na subvencije za stolariju

Ne propuste priliku da dobijete do 50% novca za zamenu prozora i vrata uz subvencije za stolariju!

Uz subvencije države možete zameniti postojeću stolariju novom PVC stolarijom. Jedini uslov je da odabrana stolarija ispunjava minimalne zahteve navedene u javnom konkursu.

Pri tome, možete izabrati bilo koju stolariju koja je kvalitetnija od one koja je navedena u konkursu, ali ne možete izabrati  stolariju lošijeg kvaliteta. Takođe, možete izabrati PVC stolariju u boji i dekorima, ukoliko je ta opcija dostupna kod vašeg izvođača.

Proverite da li je vaša opština već raspisala konkurs za dodelu subvencija za zamenu stolarije i pozovite nas. Imajte u vidu da je odabir profesionalnog izvođača radova i dobijanje predračuna ključni korak u procesu podnošenja zahteva za subvenciju.

Izbor profesionalnog izvođača radova

Izbor profesionalnog izvođača radova vam omogućuje da tačno utvrdite troškove zamene stolarije i obezbedite da vaša prijava bude pravilno obrađena i prihvaćena.

Izuzetno je važno dobiti predračun za zamenu stolarije pre nego što podnesete zahtev za subvenciju. Evo nekoliko koraka koje možete slediti kako biste to postigli:

 • Konsultacije sa izvođačem radova koji će vam izvršiti zamenu stolarije. Objasnite im šta želite da zamenite i koje specifikacije treba da ispunjava nova stolarija prema uslovima iz konkursa.
 • Nakon konsultacija sa izvođačem, zatražite da vam izdaju predračun za posao. Na predračunu treba da budu navedeni svi detalji u vezi sa stolarijom, uključujući vrstu, dimenzije, kvalitet materijala i sve druge relevantne informacije.
 • Proverite da li je predračun usaglašen sa zahtevima konkursa vaše opštine odnosno da li ispunjava minimalne tehničke zahteve navedene u konkursu subvencije za stolariju. Uverite se da odabrana PVC stolarija odgovara zahtevima kako biste bili sigurni da će vaša prijava biti prihvaćena.
 • Ako ste zadovoljni predračunom, sklopite dogovor sa izvođačem radova u vezi sa zamenom stolarije, uključujući rokove i uslove plaćanja.

Za izradu predračuna u skladu sa vašim potrebama i uslovima konkursa pozovite stručni tim Megaplasta. Rado ćemo vam dati sve potrebne informacije i uputstva.

ugovaranje posla

Osnovni uslovi za prijavu na konkurs – šta treba da znate?

Da biste bolje razumeli svrhu subvencija, kriterijume za dodelu i oblasti delovanja, pripremili smo sveobuhvatne informacije kako da ostvarite pravo na subvencije za stolariju i dobijete čak do 50% novčanih sredstava.

 • Prvi uslov podrazumeva da morate biti vlasnik stambenog objekta za koji podnosite prijavu, a isto tako, vaša prijava mora biti vezana za adresu na kojoj je prijavljeno vaše prebivalište. Ovo znači da subvencije neće biti odobrene za stambene objekte koje posedujete, a u kojima ne živite, kao što su vikendice ili stanovi koje izdajete drugima.
 • Drugi uslov podrazumeva posedovanje odgovarajućih dokaza o vlasništvu nad stambenim objektom za koji aplicirate. To može uključivati Izvod lista nepokretnosti, upotrebnu dozvolu ili rešenje o ozakonjenju, ukoliko objekat nije zaveden u katastru. Ovaj set uslova ima za cilj obezbeđenje da subvencije za stolariju budu usmerene na poboljšanje stambenih uslova vlasnika i korisnika stambenih objekata.

Ukoliko ispunjavate ove uslove sledeći korak je podnošenje prijave i prateće dokumentacije.

Prijava na konkurs subvencije za stolariju – šta se sve podnosi?

Pravilno pripremljena prijava koja sadrži svu potrebnu dokumentaciju je neophodna kako bi ostvarili pravo na subvencije za energetsku efikasnost vašeg stambenog objekta. Za podnošenje prijave na javni konkurs potrebna su vam sledeća dokumenta:

1. Prijavni obrazac

Prijavni obrazac je važan deo konkursa i sadrži osnovne podatke o domaćinstvu, uključujući kvadraturu, stanje stolarije i vrstu grejanja, što uz račun za električnu energiju iz prethodnog meseca sa minimalno 30 kilovata potrošnje predstavlja dokaz da je objekat nastanjen.

Ove dodatne informacije u prijavi pomažu da se pravilno kvalifikujete za subvencije vezane za energetsku efikasnost, uz obezbeđenje da objekat zaista služi kao stambeni prostor. Važno je pažljivo pratiti uslove konkursa i popuniti prijavu tačno prema zahtevima kako biste dobili subvencije za stolariju.

Prilažu se jedan popunjen i potpisan originalni primerak i dve kopije ovog obrasca.

2. Osnov sticanja – dokaz o vlasništvu nad objektom

Vlasništvo nad objektom se dokazuje sledećom dokumentacijom:

 • Izvod iz lista nepokretnosti – možete ga pribaviti u nadležnom katastru odnosno katastarskoj opštini na kojoj se nalazi nepokretnost ili kod ovlašćenog javnog beležnika,
 • Ugovor o kupoprodaji,
 • Ugovor o poklonu,
 • Pravosnažno ostavinsko rešenje,
 • Drugi odgovarajući dokument koji jasno potvrđuje da ste vlasnik objekta.

Ugovor o kupoprodaji i ugovor u poklonu moraju biti overeni od strane javnog beležnika ili od suda ako su u pitanju starija dokumenta, dok ostavinsko rešenje mora imati na sebi pečat pravosnažnosti. Ne morate podnositi originalna dokumenta već overene kopije koje možete overiti kod nadležnog javnog beležnika.

Ako je u katastru nepokretnosti upisan prethodni vlasnik, odnosno ako ste propustili da se u nadležnom katastru nepokretnosti upišete kao novi vlasnik, osnov sticanja se dokazuje Ugovorom o kupoprodaji ili Ugovorom o poklonu, pod uslovom da je propisno overen od strane suda ili javnog beležnika.

Kada je u pitanju ostavinsko rešenje koje nije sprovedeno u katastru, proverite da li na sebi ima pečat pravosnažnosti pre nego što taj dokument priložite uz prijavu. Pečat pravosnažnosti možete dobiti u sudu u kome je ostavina sprovedena. Oznaka suda nalazi se na samom ostavinskom rešenju.

3. Saglasnost suvlasnika na objektu

Ako postoji više suvlasnika na objektu (što je čest slučaj kod ostavinskih rešenja), treba dostaviti overenu saglasnost svih suvlasnika pri podnošenju prijave. Ova saglasnost overava se kod nadležnog javnog beležnika. Saglasnost mora da sadrži pismenu izjavu svih suvlasnika da su saglasni sa podnošenjem prijave subvencije za stolariju.

4.  Prijava boravka

Prijava boravka se prilaže kada je podnosilac korisnik objekta. U ovom slučaju prilaže se i:

4.1. Overena saglasnost vlasnika objekta

Dakle, prijavu za subvenciju za kupovinu PVC stolarije može podneti i korisnik objekta uz uslov da ima prijavu boravka na istoj adresi. U ovom slučaju potrebno je podneti i pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu kod nadležnog javnog beležnika.

5. Upotrebna dozvola ili rešenje o ozakonjenu

Ovaj dokaz se podnosi u slučaju kada se iz lista nepokretnosti ne može sa sigurnošću utvrditi da je objekat registrovan u skladu sa propisima o izgradnji.

6. Lične karte

Uz prijavni obrazac ponosi se i očitana lična karta podnosioca zahteva i svih lica koja žive na adresi objekta za koji se prijava podnosi. Ukoliko lična karta nije čipovana, može se podneti fotokopija lične karte, a za maloletna lica podnose se fotokopije zdravstvenih knjižica.

7. Fotokopija računa za utrošenu električnu energiju

Fotokopija računa za utrošenu električnu energiju u prethodnom mesecu za objekat za koji se konkuriše je takođe važan deo prijave jer dokazuje da se objekat koristi za stanovanje. Račun treba da pokaže da je mesečna potrošnja električne energije bila minimalno 30 kWh. Potrebno je priložiti deo računa na kojem se vidi adresa i potrošnja.

8. Predračun sa količinom i cenom izvođača radova

Megaplast se nalazi na listi izvođača radova za sprovođenje subvencije za stolariju. Sve što treba dalje da uradite da bi dobili predračun je da nas kontaktirate i iznesete zahtev za ponudu.

Zahtev za ponudu podrazumeva izbor količine, vrste prozora i vrata. Potrebno je utvrditi mere prozor i vrata zajedno sa ramom. Zatim odabrati tip prozora koji može biti jednokrilni, dvokrilni, kombinovani ili klizni sistem. Ukoliko želite u zahtev dodajte i komarnike, roletne i prozorske klupice. Ono o čemu treba dalje da odlučite je izbor profila i stakla.

Najbolje je da nas pozovete i naš stručni tim će vam pomoći da odaberete najbolji opciju za zamenu svoje stolarije.

Koliki je tačno iznos subvencije za stolariju

Iznos subvencije za stolariju koji daje država zavisi od različitih faktora i različit je za zamenu stolarije u porodičnim kućama i stanovima.

Za zamenu stolarije u porodičnim kućama, dobićete fiksnu subvenciju od 160.000,00 dinara, ako je vaša ponuda za ugradnju PVC stolarije veća od 320.000,00 dinara. Ako je vaša ponuda za ugradnju PVC stolarije manja od 320.000,00 dinara, dobićete 50% od iznosa vaše ponude kao subvenciju.

Za zamena stolarije u stanu, dobićete fiksnu subvenciju od 120.000,00 dinara, ko je vaša ponuda za ugradnju PVC stolarije veća od 240.000,00 dinara, Ako je vaša ponuda za ugradnju PVC stolarije manja od 240.000,00 dinara, dobićete 50% od iznosa vaše ponude kao subvenciju.

Važno je napomenuti da iznos subvencije za stolariju predstavlja novac koji vam država daje kao pomoć u zameni prozora i vrata, te se ovaj iznos se oduzima od ukupnih troškova. Dakle, vi ćete uplatiti svoj deo novca, umanjen za iznos subvencije, kada vam se odobri subvencija i potpiše ugovor sa opštinom i izvođačem radova. Ovo obično traje nekoliko meseci nakon završetka konkursa, pri čemu tačno vreme može varirati od opštine do opštine.

Koja vrsta stolarije je obuhvaćena subvencijom

Subvencija države je usmerena za poboljšanje energetske efikasnosti putem zamene spoljašnje stolarije na objektima, bilo da se radi o porodičnim kućama ili stanovima. Evo nekoliko ključnih informacija o tome šta možete menjati uz subvenciju.

Šta sve ulazi pod spoljašnju stolariju?

Pod spoljašnjom stolarijom se podrazumevaju svi prozori i vrata koji se nalaze na spoljašnjim zidovima objekta. U stanovima koji se nalaze u zgradi, zamena ulaznih vrata može biti obuhvaćena subvencijom, ali to nije obavezno.

Osim prozora i vrata, u subvenciju ulaze i svi dodatni elementi koji idu uz prozore, kao što su roletne, spoljašnje i unutrašnje klupice, troškovi rada majstora, demontaža i montaža stolarije, kao i odnošenje stare stolarije na deponiju.

Subvencije za stolariju su obično namenjene za zamenu prozora i vrata u celom stanu ili grejnoj celini kuće. U privatnim kućama, to može biti jedan nivo odnosno sprat. Takođe, terasa može biti obuhvaćena subvencijom države samo ako se nalazi u prostoru koji se greje.

Stolarija

Izaberite Megaplast kao Vašeg izvođača radova

Megaplast kompanija poseduje višedecenijsko iskustvo u proizvodnji i ugradnji PVC stolarije. Naša sposobnost da pratimo potrebe potrošača i brzo odgovaramo na sve njihove zahteve čini nas prepoznatljivim na tržištu. Koristimo najnoviju tehnologiju, visoke proizvodne standarde i inovativne dizajnerske pristupe koji nas svrstavaju među najbolje proizvođače PVC u Srbiji.

Pozovite nas radi dodatnih informacija i dogovora. Sastavićemo vam ponudu i predračun koji u potpunosti zadovoljava sve uslove raspisanog konkursa za subvenciju vaše opštine.

Evo još nekoliko razloga zašto da odaberete Megaplast kao Vašeg partnera:

 • Vrhunski kvalitet PVC stolarije
 • Preko 20 godina iskustva i inovativnih rešenja u proizvodnji
 • Kratki rokove izrade
 • Profesionalna i brza ugradnja
 • Najbolji odnos cene i kvaliteta

Megaplast PVC stolarija obezbeđuje:

 • Dugoročnu uštedu energije za grejanje i hlađenje objekta
 • Visok stepen udobnosti stanovanja
 • Odličnu zvučnu i toplotnu izolaciju
 • Moderan i kreativan dizajn
 • Doprinos u očuvanju planete i smanjenju emisije CO2

Kontaktirajte nas i rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, izaći u susret svim vašim zahtevima i pronaći najbolje rešenje za zamenu vaše postojeće stolarije novom PVC stolarijom, te izraditi predračun koji ispunjava sve zahteve za prijavu na konkurs za subvencije.

Spisak svih opština i gradova koje su raspisale konkurs subvencije za stolariju kao i sve ostale detalje možete pogledati ovde.